Terms and Conditions

อัปเดทล่าสุดเมือ 05 มี.ค. 2024
 • ภาษาไทย
 • English
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน กรอบรูปดอทคอม เว็บไซต์ (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) และ frameindex.co.,ltd (“frameindex.co.,ltd”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ frameindex.co.,ltd แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณทางกายภาพ และจะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

  บัญชีและการเป็นสมาชิก

  หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และเริ่มใช้บริการ การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว เราอาจระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี) หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและความปรารถนาดีของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการของเราใหม่ได้ เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเพิ่มเติม

  เนื้อหาของผู้ใช้

  เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูล หรือวัสดุใดๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งมาทั้งหมด เราอาจตรวจสอบและตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งมาหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา คุณอนุญาตให้เราเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง ฟอร์แมตใหม่ แสดงและดำเนินการเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณ โดยไม่จำกัดการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เรามีสิทธิ์แม้ว่าจะไม่มีภาระผูกพันในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายของเราหรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา หรือน่ารังเกียจ คุณยังให้สิทธิ์เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

  การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

  คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยังบัญชีของคุณตามค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายครบกำหนดและต้องชำระ ตามดุลยพินิจของเรา หากการซื้อของคุณถือเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เราจะขอให้คุณส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ถูกต้องของคุณ และอาจรวมถึงสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ สำหรับการซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคาสินค้าได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของคุณกับเรา ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

  ความถูกต้องของข้อมูล

  ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งาน โปรโมชั่น และข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว) เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้บนเว็บไซต์เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือบริการได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

  บริการของบุคคลที่สาม

  หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดใช้งาน เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บริการอื่น ๆ ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่น ๆ ดังกล่าวเท่านั้น และเราไม่รับรอง จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับ และไม่รับรองในด้านใด ๆ ของบริการอื่น ๆ ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาหรือลักษณะที่พวกเขาจัดการข้อมูล (รวมถึงข้อมูลของคุณ) หรือการโต้ตอบใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการอื่น ๆ ดังกล่าว คุณสละสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ต่อ frameindex.co.,ltd โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ดังกล่าว Frameindex.co.,ltd จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งาน การเข้าถึง หรือการใช้บริการอื่นๆ ดังกล่าว หรือการพึ่งพาหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล หรืออื่นๆ นโยบายของบริการอื่นๆ ดังกล่าว คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การเปิดใช้งานบริการอื่น ๆ แสดงว่าคุณอนุญาตโดยชัดแจ้ง frameindex.co.,ltd เพื่อเปิดเผยข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือเปิดใช้งานบริการอื่น ๆ ดังกล่าว

  การสำรองข้อมูล

  เราทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำรองเหล่านี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือข้อมูลสูญหาย เราจะกู้คืนข้อมูลสำรองโดยอัตโนมัติเพื่อลดผลกระทบและเวลาหยุดทำงาน

  ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

  แม้ว่าเว็บไซต์และบริการอาจเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ฯลฯ) เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ สมาคม การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เชื่อมโยง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ ในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใดๆ หรือเนื้อหาของทรัพยากรของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้ทรัพยากรที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์บนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ การลิงก์ของคุณไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

  การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นตามดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้

  ข้อตกลงฉบับปรับปรุงนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

  การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

  คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการ

  ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

  sales@frameindex.com

 • These terms and conditions (“Agreement”) set forth the general terms and conditions of your use of the กรอบรูปดอทคอม website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Agreement is legally binding between you (“User”, “you” or “your”) and frameindex.co.,ltd (“frameindex.co.,ltd”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and frameindex.co.,ltd, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

  Accounts and membership

  If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may, but have no obligation to, monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

  User content

  We do not own any data, information or material (collectively, “Content”) that you submit on the Website in the course of using the Service. You shall have sole responsibility for the accuracy, quality, integrity, legality, reliability, appropriateness, and intellectual property ownership or right to use of all submitted Content. We may monitor and review the Content on the Website submitted or created using our Services by you. You grant us permission to access, copy, distribute, store, transmit, reformat, display and perform the Content of your user account solely as required for the purpose of providing the Services to you. Without limiting any of those representations or warranties, we have the right, though not the obligation, to, in our own sole discretion, refuse or remove any Content that, in our reasonable opinion, violates any of our policies or is in any way harmful or objectionable. You also grant us the license to use, reproduce, adapt, modify, publish or distribute the Content created by you or stored in your user account for commercial, marketing or any similar purpose.

  Billing and payments

  You shall pay all fees or charges to your account in accordance with the fees, charges, and billing terms in effect at the time a fee or charge is due and payable. If, in our judgment, your purchase constitutes a high-risk transaction, we will require you to provide us with a copy of your valid government-issued photo identification, and possibly a copy of a recent bank statement for the credit or debit card used for the purchase. We reserve the right to change products and product pricing at any time. We also reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made.

  Accuracy of information

  Occasionally there may be information on the Website that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to availability, promotions and offers. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information on the Website or Services is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order). We undertake no obligation to update, amend or clarify information on the Website including, without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied on the Website should be taken to indicate that all information on the Website or Services has been modified or updated.

  Third party services

  If you decide to enable, access or use third party services, be advised that your access and use of such other services are governed solely by the terms and conditions of such other services, and we do not endorse, are not responsible or liable for, and make no representations as to any aspect of such other services, including, without limitation, their content or the manner in which they handle data (including your data) or any interaction between you and the provider of such other services. You irrevocably waive any claim against frameindex.co.,ltd with respect to such other services. Frameindex.co.,ltd is not liable for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with your enablement, access or use of any such other services, or your reliance on the privacy practices, data security processes or other policies of such other services. You may be required to register for or log into such other services on their respective platforms. By enabling any other services, you are expressly permitting frameindex.co.,ltd to disclose your data as necessary to facilitate the use or enablement of such other service.

  Backups

  We perform regular backups of the Website and its Content and will do our best to ensure completeness and accuracy of these backups. In the event of the hardware failure or data loss we will restore backups automatically to minimize the impact and downtime.

  Links to other resources

  Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

  Changes and amendments

  We reserve the right to modify this Agreement or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

  An updated version of this Agreement will be effective immediately upon the posting of the revised Agreement unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Agreement (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

  Acceptance of these terms

  You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services.

  Contacting us

  If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Agreement, we encourage you to contact us using the details below:

  sales@frameindex.com