โปร 7.7 ลดสูงสุด 31% ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคมนี้

Privacy Policy

อัปเดทล่าสุดเมือ 05 มี.ค. 2024
 • ภาษาไทย
 • English
 • บริษัท เฟรมอินเด็กซ์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • การสมัครสมาชิก
  • โทรศัพท์
  • อีเมล
  • Facebook Login
  • Google Login

   

  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

  ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

  ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

  หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

  ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

  ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

  ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้เยาว์

  หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

  วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
  • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
  • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
  • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
  • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
  • เพื่อการบริการหลังการขาย
  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

  การบริหารจัดการภายในองค์กร

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

  ผู้ให้บริการ

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

  พันธมิตรทางธุรกิจ

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

  การบังคับใช้กฎหมาย

  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยเราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

  สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

  สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

  สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

  สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

  สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

  การโฆษณาและการตลาด

  เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการของเรา เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับคุณ

  เว็บไซต์ของเราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา เช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

  เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

  เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

  เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

  การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

  การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

  นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2565

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

  รายละเอียดการติดต่อ

  หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท เฟรมอินเด็กซ์ จำกัด

  14/116 หมู่ 7 ถ.เลียงเมืองสามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  อีเมล zhou.jirawat@gmail.com

  เว็บไซต์ https://xn--12c4cd4ab2dwe.com/

  หมายเลขโทรศัพท์ 084-360-1168

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Officer)

  จิรวัฒน์ โจว

  14/116 หมู่ 7 ถ.เลียงเมืองสามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  อีเมล zhou.jirawat@gmail.com

  หมายเลขโทรศัพท์ 084-360-1168

 • Privacy policy

  We respect your privacy and are committed to protecting it through our compliance with this privacy policy (“Policy”). This Policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide (“Personal Information”) on the กรอบรูปดอทคอม website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”), and our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that Personal Information. It also describes the choices available to you regarding our use of your Personal Information and how you can access and update it.

  This Policy is a legally binding agreement between you (“User”, “you” or “your”) and frameindex.co.,ltd (“frameindex.co.,ltd”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Policy. This Policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, or to individuals that we do not employ or manage.

  Automatic collection of information

  When you open the Website, our servers automatically record information that your browser sends. This data may include information such as your device’s IP address, browser type, and version, operating system type and version, language preferences or the webpage you were visiting before you came to the Website and Services, pages of the Website and Services that you visit, the time spent on those pages, information you search for on the Website, access times and dates, and other statistics.

  Information collected automatically is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding the usage and traffic of the Website and Services. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that would identify any particular User of the system.

  Collection of personal information

  You can access and use the Website and Services without telling us who you are or revealing any information by which someone could identify you as a specific, identifiable individual. If, however, you wish to use some of the features offered on the Website, you may be asked to provide certain Personal Information (for example, your name and e-mail address).

  We receive and store any information you knowingly provide to us when you create an account, publish content, make a purchase, or fill any online forms on the Website. When required, this information may include the following:

  • Account details (such as user name, unique user ID, password, etc)
  • Contact information (such as email address, phone number, etc)
  • Basic personal information (such as name, country of residence, etc)
  • Payment information (such as credit card details, bank details, etc)
  • Geolocation data of your device (such as latitude and longitude)
  • Any other materials you willingly submit to us (such as articles, images, feedback, etc)

  Some of the information we collect is directly from you via the Website and Services. However, we may also collect Personal Information about you from other sources such as public databases and our joint marketing partners.

  You can choose not to provide us with your Personal Information, but then you may not be able to take advantage of some of the features on the Website. Users who are uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us.

  Privacy of children

  We do not knowingly collect any Personal Information from children under the age of 18. If you are under the age of 18, please do not submit any Personal Information through the Website and Services. If you have reason to believe that a child under the age of 18 has provided Personal Information to us through the Website and Services, please contact us to request that we delete that child’s Personal Information from our Services.

  We encourage parents and legal guardians to monitor their children’s Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide Personal Information through the Website and Services without their permission. We also ask that all parents and legal guardians overseeing the care of children take the necessary precautions to ensure that their children are instructed to never give out Personal Information when online without their permission.

  Use and processing of collected information

  We act as a data controller and a data processor when handling Personal Information, unless we have entered into a data processing agreement with you in which case you would be the data controller and we would be the data processor.

  Our role may also differ depending on the specific situation involving Personal Information. We act in the capacity of a data controller when we ask you to submit your Personal Information that is necessary to ensure your access and use of the Website and Services. In such instances, we are a data controller because we determine the purposes and means of the processing of Personal Information.

  We act in the capacity of a data processor in situations when you submit Personal Information through the Website and Services. We do not own, control, or make decisions about the submitted Personal Information, and such Personal Information is processed only in accordance with your instructions. In such instances, the User providing Personal Information acts as a data controller.

  In order to make the Website and Services available to you, or to meet a legal obligation, we may need to collect and use certain Personal Information. If you do not provide the information that we request, we may not be able to provide you with the requested products or services. Any of the information we collect from you may be used for the following purposes:

  • Create and manage user accounts
  • Fulfill and manage orders
  • Deliver products or services
  • Improve products and services
  • Send administrative information
  • Send marketing and promotional communications
  • Send product and service updates
  • Respond to inquiries and offer support
  • Request user feedback
  • Improve user experience
  • Enforce terms and conditions and policies
  • Protect from abuse and malicious users
  • Run and operate the Website and Services

  Processing your Personal Information depends on how you interact with the Website and Services, where you are located in the world and if one of the following applies: (i) you have given your consent for one or more specific purposes; (ii) provision of information is necessary for the performance of an agreement with you and/or for any pre-contractual obligations thereof; (iii) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which you are subject; (iv) processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us; (v) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party.

  Note that under some legislations we may be allowed to process information until you object to such processing by opting out, without having to rely on consent or any other of the legal bases. In any case, we will be happy to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Information is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

  Payment processing

  In case of Services requiring payment, you may need to provide your credit card details or other payment account information, which will be used solely for processing payments. We use third-party payment processors (“Payment Processors”) to assist us in processing your payment information securely.

  Payment Processors adhere to the latest security standards as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. Sensitive and private data exchange happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures, and the Website and Services are also in compliance with strict vulnerability standards in order to create as secure of an environment as possible for Users. We will share payment data with the Payment Processors only to the extent necessary for the purposes of processing your payments, refunding such payments, and dealing with complaints and queries related to such payments and refunds.

  Please note that the Payment Processors may collect some Personal Information from you, which allows them to process your payments (e.g., your email address, address, credit card details, and bank account number) and handle all the steps in the payment process through their systems, including data collection and data processing. Where necessary for processing future or recurring payments and subject to your prior consent, your financial information will be stored in encrypted form on secure servers of our Payment Processors. The Payment Processors’ use of your Personal Information is governed by their respective privacy policies which may or may not contain privacy protections as protective as this Policy. We suggest that you review their respective privacy policies.

  We may also ask you to permit us to collect data about you from third-party providers to verify your identity, do a credit check and prevent fraud or assess risk. This helps us ensure that you are using our Services legally, that you are eligible for the Services you want to use, and to protect your data and our Services from fraudsters who may put you and your money at risk.

  Managing information

  You are able to delete certain Personal Information we have about you. The Personal Information you can delete may change as the Website and Services change. When you delete Personal Information, however, we may maintain a copy of the unrevised Personal Information in our records for the duration necessary to comply with our obligations to our affiliates and partners, and for the purposes described below.

  Disclosure of information

  Depending on the requested Services or as necessary to complete any transaction or provide any Service you have requested, we may share your information with our trusted subsidiaries and joint venture partners, affiliates, contracted companies, and service providers (collectively, “Service Providers”) we rely upon to assist in the operation of the Website and Services available to you and whose privacy policies are consistent with ours or who agree to abide by our policies with respect to Personal Information. We will not share any information with unaffiliated third parties.

  Service Providers are not authorized to use or disclose your information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Service Providers are given the information they need only in order to perform their designated functions, and we do not authorize them to use or disclose any of the provided information for their own marketing or other purposes. We will share and disclose your information only with the following categories of Service Providers:

  • Cloud computing services
  • Communication and collaboration services
  • Product engineering and design services
  • Sales and marketing services
  • User authentication services
  • Website hosting service providers

  We may also disclose any Personal Information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request.

  In the event we go through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your user account, and your Personal Information will likely be among the assets transferred.

  Retention of information

  We will retain and use your Personal Information for the period necessary as long as your user account remains active, to enforce our agreements, resolve disputes, and unless a longer retention period is required or permitted by law up to a maximum of 6 months.

  We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally. Once the retention period expires, Personal Information shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification, and the right to data portability cannot be enforced after the expiration of the retention period.

  Data analytics

  Our Website and Services may use third-party analytics tools that use cookies, web beacons, or other similar information-gathering technologies to collect standard internet activity and usage information. The information gathered is used to compile statistical reports on User activity such as how often Users visit our Website and Services, what pages they visit and for how long, etc. We use the information obtained from these analytics tools to monitor the performance and improve our Website and Services. We do not use third-party analytics tools to track or to collect any personally identifiable information of our Users and we will not associate any information gathered from the statistical reports with any individual User.

  Advertisements

  We may permit certain third-party companies to help us tailor advertising that we think may be of interest to Users and to collect and use other data about User activities on the Website. These companies may deliver ads that might place cookies and otherwise track User behavior.

  Social media features

  Our Website and Services may include social media features, such as the Facebook and Twitter buttons, Share This buttons, etc (collectively, “Social Media Features”). These Social Media Features may collect your IP address, what page you are visiting on our Website and Services, and may set a cookie to enable Social Media Features to function properly. Social Media Features are hosted either by their respective providers or directly on our Website and Services. Your interactions with these Social Media Features are governed by the privacy policy of their respective providers.

  Email marketing

  We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. We are committed to keeping your e-mail address confidential and will not disclose your email address to any third parties except as allowed in the information use and processing section or for the purposes of utilizing a third-party provider to send such emails. We will maintain the information sent via e-mail in accordance with applicable laws and regulations.

  In compliance with the CAN-SPAM Act, all e-mails sent from us will clearly state who the e-mail is from and provide clear information on how to contact the sender. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us. However, you will continue to receive essential transactional emails.

  Links to other resources

  The Website and Services contain links to other resources that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other resources or third parties. We encourage you to be aware when you leave the Website and Services and to read the privacy statements of each and every resource that may collect Personal Information.

  Information security

  We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of Personal Information in our control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed.

  Therefore, while we strive to protect your Personal Information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet which are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and the Website and Services cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third party, despite best efforts.

  As the security of Personal Information depends in part on the security of the device you use to communicate with us and the security you use to protect your credentials, please take appropriate measures to protect this information.

  Data breach

  In the event we become aware that the security of the Website and Services has been compromised or Users’ Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe that there is a reasonable risk of harm to the User as a result of the breach or if notice is otherwise required by law. When we do, we will post a notice on the Website, send you an email.

  Changes and amendments

  We reserve the right to modify this Policy or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

  An updated version of this Policy will be effective immediately upon the posting of the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes. However, we will not, without your consent, use your Personal Information in a manner materially different than what was stated at the time your Personal Information was collected.

  Acceptance of this policy

  You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services and submitting your information you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services.

  Contacting us

  If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Policy, the information we hold about you, or if you wish to exercise your rights, we encourage you to contact us using the details below:

  sales@frameindex.com

  We will attempt to resolve complaints and disputes and make every reasonable effort to honor your wish to exercise your rights as quickly as possible and in any event, within the timescales provided by applicable data protection laws.